Choď na obsah Choď na menu
 


Výpožičný poriadok

Článok 9

Druhy výpožičiek

 1. Knižnica vypožičiava knižné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
 2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezentačne.
 3. Vypožičiavanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 4. Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty:
 • dokumenty z príručných fondov,
 • dokumenty z fondov čitárne a študovne,
 • dokumenty zapožičané prostredníctvom MVS, pri ktorých to ako podmienku vyžaduje knižnica, ktorá dokumenty požičiava.

Článok 10


Zásady vypožičiavania

 1. Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu používateľa.
 2. Naraz si možno absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.
 3. Výpožičná lehota je 30 dní. Knižnica však v prípade potreby môže požiadať o skrátenie výpožičnej lehoty. 
 4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to používateľ žiada pred jej uplynutím. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť najviac 3x o ďalších 10 dní od dátumu predlžovania.
 5. Výpožičnú lehotu nemôžeme predĺžiť ak:
  a) používateľ porušil výpožičný poriadok ( výpožičky nevrátil včas, nezaplatené upomienky ),
  b) dokument si rezervoval iný používateľ.
 6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

Článok 11


Evidencia výpožičiek

 1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená   preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
 2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva:
   - manuálne v evidenčných listoch používateľov a v preukazoch používateľov.
 3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje používateľ podpisom.
 4. Knižnica potvrdzuje používateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

Článok 12


Zodpovednosť za vypožičaný dokument 

 1. Používateľ je povinný:

a. Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky hneď avizovať. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí ich uhradiť.
b. Vrátiť dokument v takom stave v akom ho prevzal.

Článok 13


Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 1. Ak používateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote, platí poplatok za  oneskorenie a to bez ohľadu na to, či bol upomínaný alebo nie. Poplatok za oneskorenie sa platí za každý dokument osobitne. Knižnica vydá o zaplatení poplatku doklad.
 2. Knižnica posiela používateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je pokus o zmier a sankčný postih v zmysle interných zákonných predpisov mestského úradu. Po zaslaní prvej upomienky má používateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.
 3. Ak používateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, knižnica bude vymáhať jeho náhradu prostredníctvom súdu. Pri súdnom vymáhaní hradí používateľ, resp. jeho zákonný zástupca všetky náklady.

Článok 14


Straty a náhrady  

 1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Poškodení, zničení alebo strate sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa používateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.
 3. Knižnica požaduje nahradenie škody s niektorou z týchto foriem:
  a) výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
  b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Kópiu môže urobiť knižnica, pričom používateľ hradí všetky náklady vrátane nákladov na väzbu,
  c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
  d) finančnou úhradou trojnásobku ceny dokumentu.

Článok 15


Medziknižničná výpožičná služba

 1. Ak používateľ potrebuje dokument alebo jeho časť, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže  požiadať o jeho zapožičanie alebo kópiu z inej knižnice v Slovenskej republike prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby ( MVS ).
 2. Pri výpožičkách MVS musí používateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. S
 3. Spoplatnenie závisí od požiadaviek požičiavajúcej knižnice prípadne výšky poštovného.
 4. Podľa Vyhlášky MK SR o MVS.

Záverečné ustanovenia

 1. Prílohou knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov, ktorý vydáva a upravuje vedúci knižnice.
 2. Výnimky z knižničného a výpožičného poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť vedúci knižnice.
 3. Tento KaVP nadobúda činnosť dňa  20. 12. 2010

Miroslav Minarčík - primátor mesta Bytča