Choď na obsah Choď na menu
 


Ochrana osobných údajov

 

Spracovanie osobných údajov je realizované v súlade s platnými legislatívnymi dokumentmi SR a EÚ – Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Legislatívnym rámcom pre spracovanie osobných údajov používateľov je Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, ktorý určuje rozsah spracovania osobných údajov. Podpísaním prihlášky vzniká medzi používateľom a knižnicou zmluvný vzťah v zmysle zákona č. 40/1965 Občiansky zákonník.

Povinné údaje pre registrovanie používateľa sú: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo osobného dokladu (s výnimkou maloletých). Nepovinné údaje sú: titul, kontaktná adresa, email, telefónne číslo, dosiahnuté vzdelanie. Povinné údaje zákonného zástupcu sú spracovávané v obdobnom rozsahu a štruktúre ako údaje používateľa s výnimkou dátumu narodenia. Nepovinné údaje nemusia byť uvedené, slúžia najmä na efektívnejšiu komunikáciu s knižnicou.

Po skončení členstva, vyrovnaní záväzkov voči knižnici a po splnení zákonom daného účelu štatistického vykazovania sú osobné údaje v databáze zlikvidované najneskôr do 365 dní od skončenia členstva, alebo i skôr na základe písomnej žiadosti používateľa.

Informácie o svojich aktivitách rozposiela knižnica len na základe súhlasu, ktorý je možné udeliť, resp. odvolať osobne v knižnici, telefonicky na čísle 041/553 22 94 alebo mailom na adrese
kniznica@bytca.sk. Počas vybraných kultúrnych a vzdelávacích podujatí knižnica zhotovuje fotodokumentáciu na propagačné a archívne účely. Pokiaľ si účastník podujatia nepraje byť zachytený na dokumentácií, oznámi túto skutočnosť knihovníkom pred začiatkom podujatia.

Prístup k osobným údajom majú iba tí zamestnanci knižnice, od ktorých to vyžaduje plnenie pracovných úloh. O zistených údajoch sú povinní zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zaniknutí pracovného pomeru